Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en dienstverlening tussen XXX hierna te noemen: “klant”, en Asian Horeca Services B.V., voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten en dienstverlening met Asian Horeca Services B.V., voor de uitvoering waarvan door Asian Horeca Services B.V. derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Asian Horeca Services B.V. en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Asian Horeca Services B.V. wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Klant en Asian Horeca Services B.V. zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Asian Horeca Services B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Asian Horeca Services B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Asian Horeca Services B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienstverlening waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Asian Horeca Services B.V. kan niet aan zijn offertes, aanbiedingen of dienstverlening worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, aanbiedingen of dienstverlening dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst en dienstverlening te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte, aanbieding of dienstverlening opgenomen aanbod of dienstverlening dan is Asian Horeca Services B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst of dienstverlening komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Asian Horeca Services B.V. anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Asian Horeca Services B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, offertes of dienstverlening gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, dienstverlening; prijsverhoging

 1. De overeenkomst/dienstverlening tussen Asian Horeca Services B.V. en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst/dienstverlening anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden/dienstverlening of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant, Asian Horeca Services B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Asian Horeca Services B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst/dienstverlening.
 3. Asian Horeca Services B.V. zal de overeenkomst/dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Asian Horeca Services B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Asian Horeca Services B.V. of door Asian Horeca Services B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht/dienstverlening werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Levering/dienstverlening geschiedt van het adres van Asian Horeca Services B.V. De klant is verplicht de zaken of dienstverlening af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering of dienstverlening, dan is Asian Horeca Services B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de klant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop zaken aan de klant ter beschikking staan.
 7. Asian Horeca Services B.V. is gerechtigd de overeenkomst/dienstverlening in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst/dienstverlening in fasen wordt uitgevoerd kan Asian Horeca Services B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Asian Horeca Services B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst/dienstverlening, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst/dienstverlening benodigde gegevens niet tijdig aan Asian Horeca Services B.V. zijn verstrekt, heeft Asian Horeca Services B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst/dienstverlening op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de klant de volmacht of bevestiging en gegevens aan Asian Horeca Services B.V. ter beschikking heeft gesteld. Asian Horeca Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Asian Horeca Services B.V. is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst/dienstverlening blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst/dienstverlening overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst/dienstverlening, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst/dienstverlening daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Asian Horeca Services B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst/dienstverlening kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst/dienstverlening, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst/dienstverlening wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Asian Horeca Services B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Asian Horeca Services B.V. bevoegde persoon en de klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst/dienstverlening levert geen wanprestatie van Asian Horeca Services B.V. op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst/dienstverlening op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Asian Horeca Services B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst/dienstverlening weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken/dienstverlening.
 13. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Asian Horeca Services B.V. gehouden is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Asian Horeca Services B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien Asian Horeca Services B.V. met de klant een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Asian Horeca Services B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst/dienstverlening om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst/dienstverlening meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Asian Horeca Services B.V. die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst/dienstverlening door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Asian Horeca Services B.V. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst/dienstverlening op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Asian Horeca Services B.V. rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering/dienstverlening langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst/dienstverlening zal plaatsvinden; of, bij levering van een zaak/dienstverlening, indien is bedongen dat de aflevering/dienstverlening langer dan drie maanden na de koop/opdracht tot dienstverlening zal plaatsvinden.


artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst/dienstverlening

 1. Asian Horeca Services B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst/dienstverlening te ontbinden of te staken, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst of voortvloeiende uit de dienstverlening niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst of tot stand komen van de dienstverlening Asian Horeca Services B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst of opdracht tot dienstverlening verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst/dienstverlening en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Asian Horeca Services B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Asian Horeca Services B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden of dienstverlening te staken indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst/dienstverlening onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst/dienstverlening in redelijkheid niet van Asian Horeca Services B.V. kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst of opdracht tot dienstverlening wordt ontbonden zijn de vorderingen van Asian Horeca Services B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Asian Horeca Services B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst en/of opdracht van dienstverlening.
 4. Indien Asian Horeca Services B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is Asian Horeca Services B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de klant zijn uit de overeenkomst of opdracht tot dienstverlening voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Asian Horeca Services B.V. gerechtigd de overeenkomst en/of opdracht tot dienstverlening terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Asian Horeca Services B.V., zal Asian Horeca Services in overleg met de klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Asian Horeca Services B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de klant in rekening gebracht. De klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Asian Horeca Services B.V. anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Asian Horeca Services B.V. vrij om de overeenkomst en/of opdracht van dienstverlening terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order, overeenkomst of opdracht tot dienstverlening te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Asian Horeca Services B.V. op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de klant een geplaatste order of opdracht tot dienstverlening geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst en/of opdracht tot dienstverlening, gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.


artikel 5 Overmacht

 1. Asian Horeca Services B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Asian Horeca Services B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Asian Horeca Services B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Asian Horeca Services B.V. of van derden daaronder begrepen. Asian Horeca Services B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst en/of opdracht tot dienstverlening verhindert, intreedt nadat Asian Horeca Services B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Asian Horeca Services B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst en/of opdracht tot dienstverlening opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst en/of opdracht tot dienstverlening te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Asian Horeca Services B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of opdracht tot dienstverlening inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Asian Horeca Services B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Asian Horeca Services B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Asian Horeca Services B.V. aangegeven. Asian Horeca Services B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Asian Horeca Services B.V. heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Asian Horeca Services B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Asian Horeca Services B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Asian Horeca Services B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. Het verzuim van de klant die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Asian Horeca Services B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de klant geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


artikel 7 Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Asian Horeca Services B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst/dienstverlening schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Asian Horeca Services B.V. toerekenbaar is. Indien Asian Horeca Services B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Asian Horeca Services B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Asian Horeca Services B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Asian Horeca Services B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.


Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. Asian Horeca Services B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Asian Horeca Services B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst/dienstverlening aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.


artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Asian Horeca Services B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Asian Horeca Services B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Asian Horeca Services B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


artikel 10 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.